[09-12 01:50 PM] Sight: xi chào anh em đam mê zippo
#Admin had just pruned the shoutbox#