T̉ng ś bài vít
2

Ai đã vít?

Hịn chủ đ̀ & Đóng của s̉