Những "người chèo đ̣" vĩ đại ấy măi măi được sử sách Việt Nam lưu danh.