okie man, tui ở hơi xa Hà đông, nên chắc t́m đến chỗ nào quanh quanh bốt hàng đậu thui, hé hé